SW Energia kogub teavet

SW Energia OÜ soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinnavähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmisemahud:

1) Salme võrgupiirkond, 0,6 MW; kuni 700 MWh;

2) Harku võrgupiirkond, 0,7 MW+ reserv; kuni 800 MWh;

3) Kärla võrgupiirkond, 0,7 MW; kuni 1000 MWh;

4) Parksepa võrgupiirkond, 1,5 MW+ tipp ja reserv 2,5 MW; kuni 3000 MWh;

5) Türi võrgupiirkonnad, 3+1+1 MW+ reserv, kuni 9000 MWh.

6) Tõrva võrgupiirkond, 2 MW+ reserv; kuni 4000 MWh;

*reservvõimsus ei pea olema lahendatud taastuvatest energiaallikatest. Reservvõimsus peab olema vähemalt sama võimsusega kui põhivõimsus.

Palume informeerida kaugküttevõrkude läheduses planeeritavate soojuse tootmise käitiste kohta, millele opereerija soovib sõlmida SW Energia OÜ-ga soojuse müügi lepingut. Käitised peavad vastama järgnevatele tingimustele:

·  tegemist on uue rajatava käitisega;

·  käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (eeldatavalt puit, muu juhul esitada täpne kütuseliik);

·  käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;

·  käitis on võimeline alustama täisvõimsusel soojuse tootmist hiljemalt 31. juulil 2017.

Lisaks on teatises nõutav alljärgnev informatsioon:

·  käitise täpne asukoht ja võrgupiirkond mille kohta teatis on esitatud ning maakasutusõigust (peab kehtima kogu tootmisperioodi vältel) tõendavad dokumendid;

·  kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;

·  käitise soojuslik võimsus;

·  kasutatava tehnoloogia kirjeldus ja eskiisprojekt;

·  projekti elluviimise ajagraafik;

·  käitise omaniku ärinimi ja registrikood.

Kvalifitseerimistingimused:

· osaleja peab olema registreeritud äriregistris;

· osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;

· osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;

· osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks. Eeldusteks on:

Teatis ja nõutavad lisamaterjalid peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid tuleb SW Energia OÜ-le esitada ümbrikus digitaalselt allkirjastatuna CD-plaadil või paberkandjal aadressil Tehnika 1, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnumaa, 86602 hiljemalt 14. märtsiks 2016 kell 8.00.

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkurssi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkurssi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb SW Energia OÜ lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.

Lisainformatsioon: info@swenergia.ee