Üldtingimused

Kehtiv alates 15.04.2024

SW ENERGIA OÜ SOOJUSENERGIA OSTU-MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED
1.1. „Hinnakiri“ on Müüja hinnakirja(d), milles kajastuvad soojusenergia, Soojuskandja ning muude teenuste hinnad. Hinnakirjas võivad kajastuda ka muude kaupade ja hüvitiste kehtivad hinnad.
1.2. „Hoone“ on Ostja(te) või Ostja(te) liikmete omandis, ühises omandis, valduses või hallata olev(ad) hoone(d).
1.3. „Kaugküttesüsteem“ on soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised.
1.4. „Kinnistu“ on Ostja(te) või Ostja(te) liikmete omandis, ühises omandis, valduses või hallata olev(ad) kinnistu(d).
1.5. „Koduleht“ on Müüja koduleht aadressil www.swenergia.ee.
1.6. „Leping“ koosneb lahutamatu terviku moodustavatest Müügilepingust ja Üldtingimustest.
1.7. „Liitumispunkt“ on tarbijapaigaldise ning võrgu ühenduskoht.
1.8. „Maksetähtpäev“ on päev, mis on märgitud arvele või on määratud Lepinguga ja see tähendab päeva, millal makse peab hiljemalt laekuma Müüja arvelduskontole.
1.9.   „Mõõtesõlm“ on mõõteseadmete kogum, millega mõõdetakse Ostjale müüdavat soojusenergia kogust ja Soojuskandja teisi parameetreid.
1.10. „Müügileping“ on Ostjaga sõlmitav soojusenergia ostumüügileping, milles on sätestatud eritingimused.
1.11. „Müüja“ on SW Energia OÜ (registrikood 11963782).
1.12. „Pool“ või „Pooled“ on vastavalt kas Müüja ja/või Ostja eraldi või koos.
1.13. „Ostja“ on isik, kes ostab Müüjalt Lepingu alusel soojusenergiat.
1.14. „Soojuskandja“ on Kaugküttesüsteemis ringlev tehnoloogiliselt töödeldud aine.
1.15. „Üldtingimused“ on käesolevad Müüja Üldtingimused.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Üldtingimused määravad kindlaks tingimused, mille alusel Müüja müüb ja Ostja ostab soojusenergiat ning Soojuskandjat Liitumispunktis. Müüja tagab Üldtingimuste kättesaadavuse
Kodulehel ja kontoris.
2.2. Üldtingimused kehtivad Müügilepingule sõltumata sellest, kas Üldtingimused on otseselt Müügilepingusse lisatud või on Müügilepingus või muul viisil Üldtingimustele viidatud. Üldtingimused on Müügilepingu lahutamatu osa. Kui Üldtingimused on Müügilepinguga vastuolus, kohaldub vastavas osas Müügilepingus sätestatu.
2.3. Lepingus määratakse kindlaks arveldamise kord. Soojusenergia ja Soojuskandja kvaliteet ja varustuskindlus Liitumispunktis on kirjeldatud Kodulehel.
2.4. Mistahes hetkel kehtivad Müüja hinnad on Lepingu lahutamatu osa. Müüja tagab Hinnakirja kättesaadavuse Kodulehel ja kontoris.
2.5. Ostja ostab ja Müüja müüb soojusenergiat Hoone kütteks.
2.6. Ostja ostab ja Müüja müüb Soojuskandjat Hoone jaotustorustiku täitmiseks ning lekke kompenseerimiseks, kusjuures:
2.6.1. Ostja on teadlik, et Soojuskandja ei ole kasutamiseks joogi- ega tarbeveeks ega muuks Lepingus nimetamata otstarbeks;
2.6.2. Ostja kinnitab, et Lepingu sõlmimise ajal on Ostja süsteem tehniliselt korras, kus ei ole soojasüsteemi avamisi ega lekkeid.
2.7. Seadmete kuuluvus (või valdus):
2.7.1. Müüja omandisse (või valdusse) kuulub vastavalt Lepingule Kaugküttesüsteem kuni Mõõtesõlmeni (Mõõtesõlm kaasa arvatud).
2.7.2. Ostja omandisse (või valdusse) kuulub soojussõlm ja Hoone sisemised jaotustorustikud koos sulge-, reguleerimise-, kütte-, ventilatsiooni-, sooja tarbevee- ja muude seadmetega.
2.7.3. Pooled koostavad vajadusel Lepingu sõlmimisel piiritlusakti, mis määrab täpselt vastavate seadmete asukoha ja kuuluvuse ning on Lepingu lahutamatu osa.

3. SOOJUSENERGIA JA SOOJUSKANDJA KOGUSTE MÕÕTMINE

3.1. Müüja määrab Ostjale müüdud soojusenergia koguse Mõõtesõlme paigaldatud soojusarvesti(te) näitude alusel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
3.2. Ostja näitude teatamine toimub vastavalt Müügilepingus fikseeritule. Kui Müüja annab Ostjale teada, et tulenevalt tema soojusarvesti(te) kaugloetavusest või muul põhjusel ei pea Ostja näite
teatama, siis puudub Ostjal näitude teavitamise kohustus Müüjalt vastupidise teavituse saamiseni.
3.3. Soojusarvesti näitude esitamata jätmisel, soojusarvesti(te) puudumisel või rikke korral või muu ebaseadusliku tarbimise korral toimub müüdud soojusenergia arvestus arvestuslikul alusel.
3.4. Müüja määrab Ostjale müüdud Soojuskandja koguse Mõõtesõlme paigaldatud Soojuskandja kuluarvesti(te) näitude alusel.
3.5. Soojuskandja kuluarvesti(te) näitude esitamata jätmisel, kuluarvesti(te) puudumisel või rikke korral, või muu ebaseadusliku tarbimise korral, toimub müüdud Soojuskandja arvestus arvestuslikul
alusel.
3.6. Müüja poolt paigaldatud plommide eemaldamine ilma Müüja loata on keelatud. Plommimine ja plommide eemaldamine toimub Müüja esindaja poolt Ostja, Ostja liikme või esindaja osavõtul, kui
eeltoodud seda soovivad, ning selle kohta vormistatakse vastav mõlema esindaja allkirjadega akt. Müüja kasutab plommimisel unikaalselt identifitseeritavaid plomme.
3.7. Ostja ei tohi ilma Müüja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud loata Mõõtesõlmes olevaid seadmeid remontida, maha võtta, ümber paigaldada, ümber ehitada vms. Ostja võib Müüja loata temale kuuluvad seadmed maha võtta Lepingu lõppemisel.
3.8. Soojusarvesti(te) tehniline ja metroloogiline teenindamine, rikete kõrvaldamine, uute arvestite paigaldamine jmt toimub Müüja poolt ja Müüja kulul. Ostja tegevusest või tegevusetusest põhjustatud rikete kõrvaldamine, samuti Ostja soovil või tellimusel Mõõtesõlme ümberehitamine(ümberpaigaldamine) toimub Ostja kulul ning selle nõuetekohasuse riisikot kannab Ostja (sh vastutab mittekohase ümberehituse või paigalduse tagajärgede eest).
3.9. Soojusarvesti(te) vahetamise või asendamise vormistab Müüja elektroonilise aktiga.

4. HINNAD JA NENDE MUUTMINE

4.1. Ostja tasub Müüjale soojusenergia ja Soojuskandja eest kehtivate hindade alusel.
4.2. Müügilepingu jõustumise päeval kehtivad hinnad on märgitud Müügilepingus.
4.3. Müüja kooskõlastab Soojuse piirhinna või hinnad Konkurentsiametis ning teavitab soojusenergia piirhinna või hindade muutusest kaugkütteseaduses ettenähtud korras.
4.4. Müüja võib kehtestada ühe- või mitmekomponendilise hinna (sh võimsustasuga). Müüjal on ühepoolselt õigus kehtestada mitmekomponendiline hind, kui võrgupiirkonnas on eelnevalt olnud kasutusel ühekomponendiline hind ja vastupidi.
4.5. Müüja avaldab soojusenergia ja Soojuskandja hinnad Kodulehel.
4.6. Soojusenergia või Soojuskandja müük uue hinna alusel algab uue hinna kehtimise esimesest päevast Lepingusse muudatust tegemata.

5. SOOJUSENERGIA JA SOOJUSKANDJA EEST TASUMINE

5.1. Ostja tasub Müüjale soojusenergia ja Soojuskandja eest esitatud arve alusel Maksetähtpäevaks. Maksetähtpäev on määratud Müügilepingus.
5.2. Arve mitteõigeaegne kättesaamine või vaidlustamine ei vabasta Ostjat arve tähtaegse tasumise kohustusest. Kui Ostja ei ole arvet kätte saanud jooksva kalendrikuu 7. päevaks, siis teatab ta sellest
viivitamatult Müüjale.
5.3. Müüjal on Ostja-poolse võlgnevuse tekkides õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, muuhulgas õigust anda võlgnevus menetlemiseks inkassoteenust osutavale ettevõttele. Kõik nõude menetlemisega seotud kulud kannab Ostja. Samuti annab Ostja Lepingu allkirjastamisega nõusoleku Ostja isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks nõude menetlemise eesmärgil.
5.4. Tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras tasutuks kulutused võlgnevuse sissenõudmisele, seejärel viivised ja leppetrahvid, seejärel põhivõlgnevus alates varem sissenõutavaks muutunust.
5.5. Kui Ostja osaliselt või täielikult vaidlustab Müüja poolt saadetud arve, kohustub ta sellest Müüjale kohe kirjalikult teatama, märkides vaidlustamise põhjused. Viimane on kohustatud hiljemalt 25 päeva jooksul Ostja teatise kättesaamise päevast arvestades kontrollima vaidlustamise põhjuseid ja teatama Ostjale kontrolli tulemustest. Juhul, kui arve vaidlustamine oli põhjendamatu, võib Müüja nõuda Ostjalt sellega tekitatud kulude hüvitamist Hinnakirja või kuludokumentide alusel. Kui põhjendamatu vaidlustamine on korduv, ehk siis toimub vähemalt teistkordselt, on Müüjal õigus nõuda Maksjalt leppetrahvi 1,5 kordse vaidlustatud summa ulatuses.
5.6. Ebaseaduslikult tarbitud soojusenergia eest, sealhulgas Soojusarvesti näitude esitamata jätmisel, soojusarvesti(te) puudumisel või rikke korral, tasub Ostja soojusenergia eest vastavalt kehtivatele
hindadele ning kooskõlas kaugkütteseaduse ja käesoleva Lepinguga ja „Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord“ või vastava muu õigusakti sätetega.
5.7. Arveldamine ettemaksu alusel. Punktis ettenähtud korda rakendatakse punktis 7.2.5 ettenähtud juhtudel:
5.7.1. Müüja teatab Ostjale tasumise korra muutmisest enne tarbimiskuu algust ja väljastab vastava ettemaksuteatise;
5.7.2. Ettemaksuteatises toodud tasu määramisel võetakse aluseks 1 kuu arvestuslik soojusenergia kogus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti;
5.7.3. Ostja peab tasuma ettemaksu Müüjale ettemaksuteatises näidatud kuupäevaks;
5.7.4. Arveldamine ettemaksu alusel lõpetatakse juhul, kui Ostja on täitnud maksekohustused nõuetekohaselt 6 järjestikuse kalendrikuu jooksul;
5.7.5. Tasaarveldus toimub igakuiselt Ostja poolt tegelikult tarbitud soojusenergia koguste alusel.

6. POOLTE KOHUSTUSED

6.1. Müüja kohustub:
6.1.1. teostama omal kulul Ostja Liitumispunkti Mõõtesõlme paigaldatud soojusarvesti(te) metroloogilist ja tehnilist teenindamist (kohapealne kontroll, taatlemine) (soojusarvesti(te) taatlemine toimub vastavalt EV Mõõteseadusele;
6.1.2. [Kehtetu al. 15.04.2024];
6.1.3. vajadusel selgitama Ostjale Lepingu sisu ning sellest tulenevaid Poolte kohustusi ja õigusi;
6.1.4. kindlustama Ostja soojusenergiaga varustamise kütteperioodil, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti;
6.1.5. teatama Ostjale plaanilistest soojuskatkestustest vähemalt 7 päeva ette;
6.1.6. soojuskatkestust ei käsitleta Lepingu rikkumisena kui soojuskatkestus on tingitud alljärgnevast:
6.1.6.1. kui soojuskatkestus on avariiline või plaaniline;
6.1.6.2. vääramatu jõu asjaolude toimest;
6.1.6.3. Müüja tegevusest, mis toimub kohaliku omavalitsuse korralduse või muu sellise korralduse alusel;
6.1.6.4. Ostja tegevusest või tegevusetusest;
6.1.6.5. arvete Maksetähtpäevaks mittetasumisest;
6.1.6.6. soojusenergia ebaseaduslikust tarbimisest kaugkütteseaduses sätestatu kohaselt;
6.1.6.7. Müüja personali või Lepingu täitmisega seotud muu isiku personali Kaugküttesüsteemi juurde pääsemisest takistamisest;
6.1.6.8. Soojuskandja mittepiisavusest;
6.1.6.9. muust ilmastikust tulenevast põhjusest (nt välisõhu temperatuuri tõusust);
6.1.6.10. Müüja tegevusest, mis on tingitud vajadusest säästa inimeste või loomade elu või tervist või vältida avariide, varaliste ja keskkonnakahjude tekkimist;
6.1.6.11. mõni muu asjaolu, mille osas Pooled on jõudnud kokkuleppele;
6.1.6.12. välisõhu temperatuuri langemisest alla –22 ºC tingitud Soojuskandja ebapiisavat temperatuuri Liitumispunktis ei loeta Müüjapoolseks Lepingurikkumiseks.
6.2. Ostja kohustub:
6.2.1. tasuma Müüjale soojusenergia eest vastavalt Lepingule ning makseprobleemide ilmnemisel teatama neist kohe Müüjale;
6.2.2. vastutama Liitumispunktist alates Kaugküttesüsteemi korrashoiu, soojusenergiaga varustamise korraldamise ja soojusenergia jaotamise ohutuse eest;
6.2.3. soojussõlme või Kaugküttesüsteemi muude seadmete remontimisest, maha võtmisest, ümber paigaldamisest, ümber ehitamisest vms Müüjat eelnevalt teavitama ja vajadusel taotlema
Müüjalt eeltoodud tegevusteks tehnilisi tingimusi ning saama Müüjalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku;
6.2.4. tagama Liitumispunktis, Mõõtesõlmes ja Hoones või Kinnistul asuva Kaugküttesüsteemi varustamise elektrienergiaga ja külma tarbeveega;
6.2.5. ostma kogu tarbitava soojusenergia Müüjalt, ehk siis ei tohi Ostja:
6.2.5.1. tarbida võrgupiirkonnas, milles Ostja asub, alternatiivset soojusenergiat;
6.2.5.2. osta soojusenergiat teistelt soojusettevõtjatelt;
6.2.5.3. kasutada kaugkütet tipu- ja/või lisaenergiana;
6.2.6. lubama Müüjale või Lepingu täitmisega seotud muu isiku personalile töökohustuste täitmisel vaba, tasuta ning viivitamatu juurdepääsu Hoones või Kinnistul asuva Kaugküttesüsteemi
kontrollimiseks, asendamiseks ja muude eesmärgipäraste toimingute teostamiseks, edastades Müüjale selleks vajalikud võtmed (v.a eriomandi esemeks oleva ruumi võtmed) 2 nädala jooksul pärast Lepingu sõlmimist;
6.2.7. teatama kohe Müüjale Hoones või Kinnistul asuva Kaugküttesüsteemi, sh soojusseadmete ja arvestusseadmete riketest, kahjustustest, kaotsiminekust või hävimisest;
6.2.8. hüvitama Müüjale Hoones või Kinnistul asuvate või Ostja või tema liikmete või muu isiku, kelle eest Ostja või tema liikmed vastutavad, tegevuse või tegevusetuse tõttu Müüjale tekkinud kahju, sh Müüja Kaugküttesüsteemile, sh soojusseadmetele, arvestusseadmetele, nende plommide või muule Müüja varale tekkinud kahjustuste kõrvaldamise kulud, samuti kadunud või hävinud Kaugküttesüsteemi, sh soojusseadmete, arvestusseadmete, nende plommide või muu Müüja vara Hinnakirja või kuludokumentide alusel;
6.2.9. enne Lepingu lõpetamist fikseerima kirjalikult soojusarvesti(te) näidu(d), teatama selle(need) Müüjale ja tasuma Müüjale lõpparve;
6.2.10. teatama, punktis 12.3 toodud korras, Müüjale Kinnistu või Hoone või eeltoodute osade omaniku, valdaja või haldaja vahetusest;
6.2.10.1. punkt 6.2.10 ei kohaldu korteriühistust Ostjale, välja arvatud haldaja vahetuse korral.
6.2.11. tagama Kinnistul ja Hoones asuvatele Müüja seadmetele tasuta nõuetele vastava ruumi või koha vajalike Kaugküttesüsteemi osade (sh seadmete ja torustiku) paigaldamiseks ning talub tasuta Kinnistul ja Hoones asuvaid eeltoodud seadmeid;
6.2.12. juriidilisest isikust Ostja on kohustatud teatama, punktis 12.3 toodud korras, Müüjale 3 tööpäeva jooksul, kui:
6.2.12.1. selleks pädev isik või organ on otsustanud Ostja lõpetada, sealhulgas sundlõpetada, või
6.2.12.2. Ostja vastu on esitatud hagiavaldus või tema suhtes on esitatud avaldus pankroti väljakuulutamiseks või saneerimisavaldus, või
6.2.12.3. toimub Ostja ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine või muutub Ostja õiguslik vorm.
6.2.13. Ostja kohustub tagama, et soojuskandja temperatuur hoone soojussõlmest kaugküttevõrgu tagastuvasse torustikku ei ole kõrgem kui Müüja (soojusettevõtja) poolt kehtestatud tehnilistes tingimustes ja arvestusperioodi keskmine soojuskandja temperatuuride vahe peale-ja tagasivoolul (Liitumispunktis) ei ole väiksem kui 25°.

7. POOLTE ÕIGUSED

7.1. Ostjal on õigus:
7.1.1. nõuda Müüjalt Müüjapoolse süülise Lepingu rikkumise tagajärjel Ostjale tekkinud ja Ostja poolt tõendatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüjapoolseks Lepingurikkumiseks loetakse
muuhulgas Lepingus sätestatud varustuskindluse mittetagamist Liitumispunktis ja Müüja tegevusest või tegevusetusest põhjustatud selliste Soojuskandja parameetrite esinemist soojusvõrgus, mis kahjustavad Ostjale kuuluvat Kaugküttesüsteemi või selle osasid
Liitumispunktist alates;
7.1.2. saada infot kohalduvate hindade, kasutatava(te) soojusarvestite(te) olukorra, arvete esitamise ja tasumise, soojuskatkestuste ja soojusenergia kvaliteedi kohta temaga sõlmitud Lepingust tulenevalt;
7.1.3. kontrollida Müüja osavõtul Müüja soojusseadmetesse paigaldatud soojusarvesti(te) ja Soojuskandja kuluarvesti(te) olukorda.
7.2. Müüjal on õigus:
7.2.1. nõuda Ostjalt Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral Müüjale tekitatud kahju hüvitamist;
7.2.2. kontrollida Ostja, Ostja liikme või esindaja osavõtul, kui eeltoodud seda soovivad, Kaugküttesüsteemi Liitumispunktist alates, sh Ostja soojusseadmetesse paigaldatud soojusarvesti(te) ja Soojuskandja kuluarvesti(te), olukorda;
7.2.3. katkestada Ostja soojusenergiaga varustamine kui Ostja:
7.2.3.1. ei ole täitnud oma kohustusi tähtaegselt, sealhulgas tasunud Maksetähtpäevaks arveid ja viivise nõudeid;
7.2.3.2. ei pea kinni muudest Lepingu tingimustest;
7.2.3.3. on eemaldanud plomme või rikkunud soojusarvestit(d) või teisi Mõõtesõlme paigaldatud seadmeid või ühendusi;
7.2.3.4. Liitumispunktis on fikseeritud ebaseadusliku tarbimise juhtum;
7.2.3.5. ei võimalda Müüjal või tema esindajal ligipääsu Mõõtesõlmele;
7.2.4. katkestada Ostja soojusenergiaga varustamine ette teatamata vältimaks avariisid, varalisi ja keskkonnakahjusid või kui on ohustatud inimeste või loomade elu või tervis;
7.2.5. juhul, kui Müüja on katkestanud Ostja soojusvarustuse võlgnevuse tõttu, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt soojusenergia eest tasumist ettemaksu korras vastavalt Lepingu punkti 5.7 sätetele.

8. POOLTE VASTUTUS

8.1. Pooled kannavad Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Lepingule.
8.2. Juhul, kui Ostja poolt soojusarvete mittetähtaegse tasumise või muude Lepinguliste kohustuste rikkumise tõttu on katkestatud Ostja varustamine soojusenergiaga, on Ostja kohustatud hüvitama
Müüjale katkestamisega ja tagasiühendamisega seotud kulutused. Ostja soojusenergiaga varustamise taastamine toimub pärast nimetatud kulutuste hüvitamist.
8.3. Juhul, kui Ostja soojusenergiaga varustamise katkestamine toimus Müüja süül ja sellest tulenes Lepingu lõpetamine, ei lõpeta see Ostja õigust nõuda Müüjalt viimase süül katkestusega põhjustatud otsese varalise kahju hüvitamist ega Müüja kohustust hüvitada nimetatud kahju.
8.4. Juhul, kui Ostja soojusenergiaga varustamise katkestamine toimus Ostja süül ja sellest tulenes Lepingu lõpetamine, ei lõpeta see Ostja kohustust täita Lepingulised kohustused ja hüvitada enda kohustuste rikkumisega Müüjale tekitatud kahju.
8.5. Ostja on oma seadusest või Lepingust tuleneva rahalise kohustuse rikkumise korral kohustatud maksma Müüjale viivist Müügilepingus toodud määras tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud kalendripäeva kohta.
8.6. Ostja on kohustatud maksma Müüjale leppetrahvi summas 100 eurot iga kalendripäeva eest, mille võrra Ostja jätab täitmata oma seadusest või Lepingust tulenevad mitterahalised kohustused.
8.7. Pooled loevad Lepingu oluliseks rikkumiseks muuhulgas punktides 3.6, 3.7, 6.2.3, 6.2.5 ja 6.2.11 toodud kohustuste rikkumised.

9. VÄÄRAMATU JÕUD

9.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid Pooltest sõltumatud asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha.
9.2. Lepingus mõistetakse Vääramatu Jõuna:
9.2.1. sõda, terroriakti, ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses;
9.2.2. stiihilisi loodusnähtusi nagu üleujutus, äike, torm, rajutuul, jäide, lumetuisk, maavärin või –lihe;
9.2.3. riikliku või kohaliku võimu või valitsusorgani akti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist;
9.2.4. elektrikatkestust, mille tulemusena on pingetud Müüja katlamajade Liitumispunkt(id) elektrienergia müüja valduses oleva jaotusvõrguga;
9.2.5. muu käesolevas peatükis loetlemata asjaolu, mis mõjutavad oluliselt Lepingu täitmise võimalikkust ning mis tekitab kahju Lepingu Poolele.
9.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu Jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest kohe kirjalikult teatama teisele Poolele.
9.4. Kui Vääramatu Jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse, et Leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud otsese kahju hüvitamist ega leppetrahvi.

10. LEPINGU MUUTMINE

10.1. Müüjal on õigus muuta ühepoolselt Üldtingimusi, kui muutuvad asjakohased õigusnormid või on Üldtingimuste muutmine muudel põhjustel põhjendatud. Vastavatest muudatustest informeerib Müüja Ostjat eelnevalt. Muudetud Üldtingimused jõustuvad Ostjale saadetud teates märgitud hetkel.
10.2. Lepingut võib muuta või täiendada ainult Poolte nõusolekul kirjalikus vormis (va. punktis 10.1 toodud juhul). Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte volitatud esindajate poolt.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Müüja tagab füüsilisest isikust Ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes sätestatud korras, vastavuses õigusaktidega.
11.2. Füüsilisest isikust Ostja isikuandmete vastutav töötleja on SW Energia OÜ (registrikood 11963782, asukoht Tehnika 1, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnu maakond, 86602).
11.3. Ostja isikuandmed ja teavet Ostja poolt Müüja pakutava teenuse kasutamise kohta kasutatakse Ostja eelneval nõusolekul turunduslikul eesmärgil või kliendi rahulolu uuringute läbiviimiseks. Ostja andmete turundusliku kasutamise eesmärgiks on uute, Ostja vajadustele paremini vastavate teenuste ja pakkumiste välja töötamine ning turunduspakkumiste koostamine ja nende saatmine Ostjale tema kontaktandmeid (sealhulgas elektroonilisi kontaktandmeid) kasutades. Ostja eelneval nõusolekul võib Müüja edastada turunduslikul eesmärgil töötlemiseks andmeid ka teistele oma koostööpartneritele, kelle nimed ja kontaktaadressid on kättesaadavad Kodulehel.
11.4. Ostja või tema juhtorgani liikme isikuandmed, sealhulgas nime, isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõpp kuupäev ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks, võib avaldada maksehäireregistrites. AS Krediidiinfo maksehäireregistrites on nimetatud isikuandmed kättesaadavad kuni 3 aasta jooksul arvates Ostja poolt kohustuse täitmisest.
11.5. Kui õigusaktist ei tulene, et Müüjal on õigus töödelda vastavaid andmeid õigusakti alusel ja Ostja nõusolekuta, on Ostjal õigus võtta nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest Müüjat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmete töötlemine lõpetatakse sel juhul mitte hiljem kui Ostja poolt esitatud avalduse Müüjani jõudmiseni järgneval tööpäeval.
Nõusoleku tagasivõtmisel puudub tagasiulatuv jõud.

12. MUUD TINGIMUSED

12.1. Leping asendab Poolte vahel varasemalt sõlmitud Lepingu objektiga seotud lepinguid.
12.2. Leping on tähtajatu. Lepingut võib lõpetada Poolte kirjaliku kokkuleppega määratud tingimustel ja korras.
12.3. Pooltevahelised Lepinguga seotud õiguslikke tagajärgi omavad teated peavad olema elektronposti või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kõik teated loetakse vastava Poole poolt kättesaaduks:
12.3.1. kolme kalendripäeva jooksul teate saatmisest posti teel Lepingus toodud või vastava Poole poolt teatatud postiaadressil, kui ei ole tuvastatud, et kättesaamine toimus varem;
12.3.2. järgmisel kalendripäeval teate saatmisest elektronposti teel Lepingus toodud või vastava Poole poolt teatatud elektronpostiaadressil, kui ei ole tuvastatud, et kättesaamine toimus varem.
12.4. Õiguslikke tagajärgi mitteomavat informatsiooni võib Müüjale edastada suuliselt (sh telefoni teel).
12.5. Juhul, kui Pool on muutnud oma kontaktandmeid ning ei ole sellest teist Poolt informeerinud, võib teine Pool lugeda Poole kontaktandmed õigeks ja teade loetakse Poole poolt kättesaaduks,
kui see on saadetud Poole poolt viimati teatatud kontaktandmetel.
12.6. Pooled kinnitavad, et neil on olemas kõik volitused Lepingu sõlmimiseks.
12.7. Kui Lepingu mõni säte on osaliselt või täielikult kehtetu, ebaseaduslik või täitmisele mittepööratav, ei mõjuta see Lepingu ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega täitmisele pööratavust.
12.8. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
12.9. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
12.10. Soojusenergia ostmisel oma majandus- või kutsetegevuses tegutseva Ostjaga kuulub kokkuleppele mittejõudmisel vaidlus lahendamisele Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas.
12.11. Kui Ostja, kes ei tegutse soojusenergia ostmisel oma majandus- või kutsetegevuses, asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, kuulub kokkuleppele
mittejõudmisel vaidlus lahendamisele Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas.
12.12. Pooled hoiavad informatsiooni Lepingu kohta konfidentsiaalsena ega avalda seda kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kolmandatele isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.
12.13. Lepingu sõlmimisega on Ostja kinnitanud, et ta on Lepingu, sealhulgas Müügilepingu ja Üldtingimuste, sisuga tutvunud, sellest aru saanud ja nõustub Lepinguga.