Juhtimine ja Keskkond

SW Energia OÜ põhilisteks tegevusaladeks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Olulisel kohal on teenuste spetsifitseeritud nõuetele vastavus ja nende kõrge kvaliteet. Tagamaks soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügi nõuetele vastavust, kliendikesksust, kvaliteeti, innovatiivsust ja tähtaegadest kinnipidamist ning laiemas plaanis kogu ettevõtte toimivuse efektiivsust, on SW Energia OÜ-s välja  töötatud ja juurutatud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastav juhtimissüsteem. SW Energia OÜ peamised juhtimissüsteemi alased põhimõtted on järgmised:

Kvaliteedi- ja keskkonna-alased juhtpõhimõtted

SW Energia OÜ on Eesti juhtiv äriühing kaugkütte valdkonnas. Eesti ühe suurima katlamajasid haldava, kasutava ja hooldava ettevõttena suudame pakkuda igale kliendile sobiva küttelahenduse.

Kvaliteedialaste juhtpõhimõtete rakendamisega tagame oma põhiprotsesside pideva toimimise kooskõlas kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001:2015 nõuetega. Vaata sertifikaati siit.

SW Energia OÜ tegutsemise aluseks on pakutava kaugkütte kõrge kvaliteet vastavalt kõigile,  sealhulgas keskkonna-alastele, kehtestatud  nõuetele ja täpne vastavus kliendi nõuetele, mis võimaldab pidevalt konkurentsis püsida nii hinna ja kvaliteedi suhtega, kui klientidele pakutava teenuse tasemega. Meie hea tegevuspraktika keskendub teenuse kvaliteedi tagamisele, teenuse kvaliteedi kontrollimisele ja on suunatud kõigile kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise aspektidele. Me valime uutest tehnoloogiatest, seadmetest või materjalidest majanduslikult mõistliku ja keskkonnasõbraliku lahenduse. Me ennetame keskkonnareostust maksimaalselt (st kõigi meie käsutuses olevate vahenditega), vähendame oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja teavitame koheselt avalikkust võimaliku keskkonnamõju osas. SW Energia OÜ täidab kõiki kohustusi, mis tulenevad tellimustest, lepingutest ja seadustest ning loob tugeva aluse huvirühmade rahulolu saavutamiseks. Meie jaoks on kvaliteet klientide ja partnerite nõuetele vastavus ja paindlik reageerimine muutustele ümbritsevas majanduskeskkonnas, mis väljendub oma tegevuste pideva parendamise põhimõttes ning selleks võtame arvesse ja hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet oma teenustele. Iga töötaja vastutab kliendi (sh sisemise kliendi) ees isiklikult oma töö tulemuste eest. Oma töötajate pädevuse säilitamine tugineb süstemaatilisel koolitusel ja vajalike motivatsioonisüsteemide rakendamisel.

Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on edastatud ja selgitatud kõikidele ettevõtte töötajatele. Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtete ellu rakendamiseks on püstitatud mõõdetavad kvaliteedi- ja keskkonnaalased eesmärgid, mis on dokumenteeritud ja kinnitatud juhatuse liikme poolt.

Keskkonnaaspektidega lähemaks tutvumiseks palun saata e-kiri info@swenergia.ee