Haiba kaugkütte hind muutub soodsamaks

Eelmise kütteperioodiga lõpetas Haiba kaugküttetaristu opereerimise valla kommunaalettevõte Haiko Teenused OÜ.

Kernu vald viis läbi hanke, mille eesmärgiks oli soojusenergia tootja  ja müüja leidmine  Kernu valla Haiba kaugküttepiirkonna elanikele. Oleme leidnud koostööpartneri, kes tegeleb tulevikus soojatootmise ja müügiga Haiba kaugküttepiirkonnas.

Alates järgmisest kütteperioodist on antud olemasolev katlamaja aadressil Kuuse tee 7 hoone ja rajatised ning piirkonna soojatorustikud opereerimisele SW Energia osaühingule.

Koostööpartnerile langeb investeeringukohustus piirkonna soojamajanduse kaasajastamiseks, katlamaja ja trasside rekonstrueerimiseks ning puiduhakke küttele üleviimisele.

Kaugküttevõrkude opereerimine on SW Energia põhitegevusalaks: selle alla kuulub  soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. Firma toodab soojusenergiat enam kui 30 kaugküttevõrgus ja kasutab selleks kaasaegset ning keskkonnahoidlikku tehnoloogiat.

Firma tugevuseks on keskmise ja väiksema suurusega võrgud ning paindlikud ja unikaalsed, just konkreetsesse keskkonda sobivad lahendused. SW Energia kontserni müügitulu aastas on üle 10 miljoni euro.

Soojusenergia hind Haiba kaugküttepiirkonnas on tarbijatele fikseeritud  summas 61 € MWh kohta kuni 30.09.2018. 01.10.2018 kuni 31.05.2020 on hinnaks 59 € MWh kohta. Järgnevateks perioodideks kooskõlastatakse järgneva kahe aasta soojusenergia hind igakordselt jooksva aasta 01. septembriks

Investeeringute kava kohaselt esimeses etapis rekonstrueeritakse katlamaja ja teises etapis Haiba soojustrassid.

Tulevikus saavad tarbijad soojusenergiat ööpäevaringselt. Aastaringne soojusenergia väljastamine loob elamutele soodsad võimalused sooja vee tootmiseks kasutada katlamajas toodetud soojusenergiat.

Uus soojatootja korraldab kõigile huvilistele enne kütteperioodi algust koosoleku, kus räägitakse täpsemalt kogu Haiba soojatootmise kaasajastamise protsessist ja elanikke huvitavad kõik küsimused saavad vastuse.

Kaugküte muutub tarbijale veidi mugavamaks: SW Energia plaanib kogu võrgu üle viia kaugloetavatele arvestitele. Nii kaob vajadus näitude esitamiseks täielikult, kõik hakkab toimima automaatselt ning suhtlus soojatootjaga muutub veelgi kiiremaks ja lihtsamaks.

Tulevikus on katlamajas uus, märksa efektiivsem, täisautomaatne ja keskkonnasõbralik hakkpuidukatel ning soojatrassidel enam lumi ei sula. Kaugkütte üks suuri eeliseid on mugavus – tuled koju ja juba ootab sind mõnus soe tuba.

Silmaga on muutusi näha sügisel, kui algab uus kütteperiood.

Koit Vare, haldusspetsialist