sw energia hakkpuit

Tabasalu kaugküttevõrgust

Viimase kahe aastaga on Tabasalu kaugküttevõrguga liitunud tarbijatele toasooja hind alanenud üle 20%. 01. novembrist langes hind veelgi.

Tabasalu gaasikatlamaja
Tabasalu gaasikatlamaja

Tänavu suvest Tabasalu soojaga varustav SW Energia alustab peagi Tabasalu katlamaja ümberehitust täisautomaatseks hakkpuidu katlamajaks, mis on palju keskkonnasäästlikum ja loob eeldused toasooja alandamiseks ka tulevikus. Tabasalu kaugküttevõrku kuulub 27 korterelamut, lisaks vallamaja, kool, lasteaed, spordikeskus, raamatukogu, noortekeskus, tennisekeskus ja mitmed ärihooned. Soojuse müüja ja edastaja on vallale kuuluv Strantum OÜ, kuid sooja toodab alates tänavu 1. juulist sellekohase konkursi tulemusel SW Energia OÜ.

Paljudes Eesti piirkondades soojatootmisega tegelev SW Energia OÜ on enam kui 20-aastase kogemusega ettevõte, kes on keskendunud just väiksemate ja keskmise suurusega kaugküttepiirkondade arendamisele. Kokku toodab SW Energia tänapäevase ja keskkonnahoidliku tehnoloogiaga soojusenergiat 45 kaugküttevõrgus üle kogu Eesti, sellest suvest ka Tabasalus.

Uus ja keskkonnasäästlikum katlamaja

Kaugküttevõrgu tarbimiskindluse tõstmiseks ja soojakadude vähendamiseks renoveeris Strantum OÜ hiljuti enamiku Tabasalu soojatorustikust. Sellega panustati samal ajal nii keskkonnahoidu kui ka madalamasse soojahinda. Järgmine oluline samm on praegu gaasil töötava kohaliku katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine hakkpuidule. SW Energia on seadnud eesmärgiks rekonstrueerida praegune katlamaja 2021. aasta lõpuks. Uue, sooja tootmiseks hakkpuitu kasutava katlamaja ehitus nõuab mahukat investeeringut ja SW Energia on esitanud ka sellekohase toetusetaotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Taotlusele positiivset vastust loodetakse saada lähema paari kuu jooksul ning ehitustöödega on kavas alustada kohe pärast seda. Peale selle, et uus katlamaja kasutab kütteks keskkonnasäästlikku hakkpuitu, on see täisautomaatne – automaatika annab võimaluse soojatootmist igal ajal distantsilt jälgida ja vajadusel korrigeerida. Ühtlasi tähendab see, et katlamaja on pidevalt ööpäevaringse jälgimise all ning ootamatustele või ka probleemidele reageerivad hooldustehnikud operatiivselt ja loetud tundide jooksul.

SW Energial on laiaulatuslik kogemus hakkpuidu kasutamisel – sooja toodetakse kokku enam kui 250 katlamajas ja puidul töötab neist 56, sealjuures on enamik ehitatud viimase kümne aasta jooksul. Hakkpuidu kasuks räägib kütuse stabiilsem hind ja kesk- konnasäästlikkus: hakkpuidu CO2 heitmeks loetakse null. Samuti on hakkpuidumaterjali Eestis piisavalt ehk tagatud on soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

Hind suunaga alla

See, milline on kaugküttevõrkudes soojusenergia hind, on detailselt reglementeeritud ning lõpliku hinna peab kinnitama Konkurentsiamet, kes kontrollib, et hind oleks õiglane nii tarbija kui ka soojatootja seisukohast. Viimase kahe aasta jooksul on Tabasalus toasooja hind alanenud 21% ja  novembris langes hind veelgi.
Uue katlamaja valmimine ja soodsamale kütteviisile üleminek mõjutab tarbijale positiivselt – toasoe läheb odavamaks ja ühtlasi ka stabiilsemaks, sest hakkpuidu hind ei ole nii kõikuv ja maailmaturuhinnast mõjutatud kui praegu kütteks kasutatava maagaasi hind.
SW Energia poolt energia tootmisel kasutatavad taastuvkütused ja tehnoloogiad aitavad kütustest võimalikult maksimaalselt soojusenergiat kätte saada ning hoiavad välisõhu puhtamana. Samuti aitab hoida energiahinda stabiilsena ning on sõbralik rahakotile.

SW Energia toodab ja edastab soojusenergiat ka Harku alevikus, kus uus hakkpuidukatlamaja valmis juba 2018. aasta lõpus. On kõnekas fakt, et Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas Harku kaugküttepiirkonda möödunud aastal märgisega “Tõhus kaugküte”. Tunnustus osutab, et uue katlamaja rajamise toel teenindab piirkonna inimesi tõhus, keskkonnasäästlik, mõistliku hinnaga ja mugav soojavarustusviis. Sedasama kvaliteedimärgist on kavas taotleda ka Tabasalu uue katlamaja valmimise järel – nüüdisaegne soojusvõrk koos energiaallikatega annavad kindluse, et kodud on alati soojad.

Artikkel avaldatud ajalehes Harku Valla Teataja 28.10.2020