20200518_100939

SW Energia uuendab KIK toel Rakke katlamajad

Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond
Euroopa_Liidu_Ühtekuuluvusfond

SW Energia haldab Rakke kaugküttevõrku alates 2016.a. teisest poolaastast. Samm-sammult on siiani tehtud ettevalmistusi amortiseerunud Staadioni ja Metsa katlamaja renoveerimiseks. Nüüd saame oma plaanid tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusele teoks teha. Kahe katlamaja renoveerimise kogumaksumuseks on arvestatud 804 480 eurot, millest ca 45 % (365 450 eurot) tuleb toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

2017.a sügisel sai Rakke kaugküttevõrgus teoks esimene suurem muutus: hoonetesse paigaldati uued kaugloetavad soojaarvestid. See tähendab, et soojaarved koostatakse ja väljastatakse vastavalt tarbitud soojusele (senised arved esitati aastaringselt fikseeritud summa alusel). 2018.a. kevadel sai Rakke kaugküttevõrk Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil „Tõhus kaugküte“ märgise. Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning annab teada, et see soojusenergia on toodetud efektiivselt ja loodust säästvalt.

SW Energia alustas käesoleva aasta aprillis Rakkes asuvate katlamajade kaasajastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames saavad uue sisu nii Staadioni kui ka Metsa tänava katlamaja. Praegu gaasi- ja õliküttel töötavatest katlamajadest saavad biokütusel (hakkepuidul) sooja tootvad katlamajad. Eesmärk on pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kulutõhusat energiateenust, mis samal ajal minimeeriks ka keskkonnamõjusid.

Ehitades Rakkesse taastuval hakkpuidul töötavad katlamajad, pole see mitte ainult samm rohelisema keskkütte poole, vaid ka samm stabiilsema hinna suunas.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad. Seda tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse- puhastamata kraavipervedel kui võssa kasvanud põldudel.

Tarbijad ei pea enam kunagi kodusoojuse pärast muretsema, sest biokütusel töötavates katlamajades saavad olema ka reservkatlad (õlikatlad), mida rakendatakse äärmiselt külmade ilmade või hakkpuidukatelde remonttööde ajal.

Staadioni uus katlamaja ehitatakse olemasolevasse endisesse hakkepuidulao hoonesse, kus hakkavad paiknema nii katlamaja kui ka ladu. Praegusest Staadioni katlamajast jääb alles ainult kandev raudbetoonist karkass ja katus – kõik muu tuleb uus.

Metsa katlamaja hoone ehitatakse uus ja hakkepuidulaona kasutatakse olemasolevat hakkepuiduladu, mis ehitatakse ümber.

Rakke Niidu katlamaja on plaanis alates uuest hooajast edasi kütta põlevkiviõliga kuna hakkepuidukatel ja ladu on amortiseerunud ning seda me hetkel ei renoveeri.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Rakke katlamajade ehitustöid teostab Rapla Metall OÜ.