SW Ener­gia hak­kas Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi toe­ta­jaks

Spon­sor­le­ping kir­ju­ta­ti al­la Keh­ra uues kat­la­ma­jas.

Tei­si­päe­val, 2. ok­toob­ril kir­ju­ta­sid OÜ SW Ener­gia ju­ha­tu­se lii­ge ja fi­nants­juht Mait Pärg ning Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi mä­ned­žer Re­ne Kaa­lo Keh­ra pea­gi val­mi­vas uues kat­la­ma­jas Ani­ja val­la­juh­ti­de, kä­si­pal­lu­ri­te, tree­ne­ri­te ning SW Ener­gia töö­ta­ja­te juu­re­so­le­kul al­la spon­sor­le­pin­gu­le. Kui suu­re sum­ma­ga Keh­ra tu­le­va­ne soo­ja­toot­ja ko­ha­lik­ku kä­si­pal­lik­lu­bi toe­tab, me­hed ei ava­li­kus­ta­nud, kuid üt­le­sid, et esial­gu on le­ping sõl­mi­tud aas­taks, see­jä­rel loo­de­ta­vas­ti pi­ken­da­tak­se.

„Suur ai­täh, et uus et­te­võ­te on Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi toe­ta­mas. Kä­si­pall on Keh­ra li­pu­laev, ar­va­me, et klu­bi te­ge­mis­te­ga on koos noor­te ja fän­ni­de­ga seo­tud üle 500 ini­me­se. Ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on nii en­di­seid kui prae­gu­seid kä­si­pal­lu­reid,“ mär­kis Re­ne Kaa­lo.

Ta li­sas – kui kuul­di, et SW Ener­gia on laie­ne­mas Keh­ras­se, võe­ti ko­he et­te­võt­te­ga ühen­dust: „Õn­neks on sel­le üks juh­te har­ras­ta­nud võrk­pal­li ja teab vä­ga häs­ti, et sport va­jab toe­tust. Jõud­si­me kok­ku­lep­pe­le, et nad toe­ta­vad meie klu­bi.“

SW Ener­gia või­tis 2016. aas­ta al­gul OÜ Vel­ko AV kor­ral­da­tud kon­kur­si ning hak­kab tu­le­vast ke­va­dest Keh­ra uues kat­la­ma­jas soo­ja toot­ma. Keh­ras on SW Ener­gia kat­la­ma­ja nr 256, mak­sis li­gi 2,5 mil­jo­nit eu­rot ning on Ees­ti kõi­ge mood­sam kesk­mi­se suu­ru­se­ga kat­la­ma­ja.

„Olen põ­li­ne pär­na­kas, Keh­ra on mi­nu jaoks täies­ti uus koht kaar­dil, ma ei ol­nud siin ku­na­gi käi­nud. En­ne, kui tu­li­me kat­la­ma­ja han­ke­kon­kur­si­le, tead­sin vaid siin­set pa­be­ri­vab­ri­kut ja kä­si­pal­li­mees­kon­da,“ ju­tus­tas Mait Pärg.

Ta rää­kis, et SW Ener­gia poo­le pöör­dub vä­ga pal­ju toe­tu­se soo­vi­jaid. Üle-eel­mi­sel aas­tal lep­pi­sid osaü­hin­gu oma­ni­kud Tar­mo Saarts ja Hei­ni Ku­ni­mä­gi kok­ku, et et­te­võ­te toe­tab ko­ha­lik­ke ko­gu­kon­di, kus on nen­de kat­la­ma­jad, neid on Ees­ti 79 lin­nast-val­last 43 oma­va­lit­su­ses: „Võõ­ras ko­has pead leid­ma kõi­ge täht­sa­ma, kel­le või mil­le kau­du ko­ha­lik­u rah­va poolehoidu või­ta. Siit ka mõ­te toe­ta­da Keh­ra kä­si­pal­li – et ol­la sel­le kau­du ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le lä­he­mal, sest na­gu aru saan, käi­vad Keh­ras peaae­gu kõik kä­si­pal­li vaa­ta­mas.“

Et­te­võ­tte oma­ni­kud po­le mää­ra­nud kind­lat sum­mat, mi­da spon­sor­lu­seks ka­su­ta­tak­se, vaid ot­sus­ta­tak­se jooks­valt, kui pal­ju uu­de ko­gu­kon­da, ku­hu SW Ener­gia on laie­ne­nud, pa­nus­ta­tak­se. Näi­teks ke­va­del kin­gi­ti Tü­ri lin­na­le uue kat­la­ma­ja ava­mi­se pu­hul 50 puud par­ki is­tu­ta­mi­seks. Kui Mait Pärg nä­gi, kui va­nad ja ko­le­dad ak­nad on Luun­ja kat­la­ma­ja kõr­val asu­val sau­nal, tek­kis idee kin­ki­da val­la­le uued sau­naak­nad.

Re­ne Kaa­lo tõ­des et üha vä­he­maks jääb eest­la­sest oma­ni­ke­ga et­te­võt­teid, kes saa­vad aru ko­gu­kon­na väär­tus­test: „Vä­li­sin­ves­to­rid tu­le­vad siia pi­gem ra­ha tee­ni­ma, neid see ko­gu­kon­naa­si ei hu­vi­ta. Kui mõ­ni lä­heb, siis õn­neks mõ­ni tu­leb ka juur­de. Loo­dan, et meie klu­bi koos­töö SW Ener­gia­ga on pikk.“

Mait Pärg har­ras­tab võrk­pal­li, kuid on nüüd ha­ka­nud jäl­gi­ma ka kä­si­pal­li­võist­lus­te tu­le­mu­si: „To­re, et siin­sed ini­me­sed leia­vad ae­ga, taht­mist ja et­te­võt­lik­kust se­da spor­dia­la hin­ge­ga te­ha. SW Ener­gial on hea­meel se­da toe­ta­da – loo­da­me, et meid ei võe­ta edas­pi­di kui ai­nult neid, kel­le­le tu­leb iga kuu ar­veid ta­su­da.“

Kä­si­pal­lik­lu­bi mä­ned­žer mär­kis, et spon­so­reid peab hoi­dma kul­la hin­na­ga ning lu­bas kä­si­pal­lu­ri­te poolt hi­gi ja pi­sa­raid, et tuua Ees­ti meist­ri­tii­tel ta­ga­si Keh­ras­se. HC Keh­ra ni­mes­pon­sor on AS Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, pea­le sel­le on klu­bil veel ligi 25 s­pon­so­rit. Spon­so­ri­te lo­god on Keh­ra kä­si­pal­lu­ri­te võist­lus­vor­mil, SW Ener­gia lo­go trü­ki­tak­se män­gi­ja­te püks­te­le.

Artikkel ilmus Sõnumitoojas