Mait Pärg võtmas vastu

SW Energia 21 katlamaja tunnustati “Tõhus Kaugküte” märgisega

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle esimesed “Tõhusa kaugkütte” märgised, mille pälvisid 14 Eesti võrguettevõtte 41 kaugküttesüsteemiMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses. 

Taastuvenergiale üleminek ja energiatõhususe suurendamine on üks kõige suuremaid eesmärke Euroopa kliima ja energiapoliitikas. Kaugkütte- ja jahutussüsteemidel on seetõttu oluline tähtsus majanduse dekarboniseerimisel, so CO2 jalajälje vähendamisel. Soojus moodustab Eestis ligi poole kogu energia lõpptarbimisest ning omakorda ligi kaks kolmandikku sellest moodustab kaugküttesoojus. Üle poole tänasest kaugküttesoojusest toodetakse taastuvenergiaallikatest ning ligi pool tõhusal elektri- ja soojuse koostootmisel. Ligi 60% Eesti hoonetest on ühendatud kaugküttega. Kaugküttesüsteemidel on olnud ja saab ka tulevikus olema määrav roll Eesti taastuvenergiaeesmärkide täitmisel.  [EJKÜ]

Kuidas hinnatakse tõhusat kaugküttevõrku?

Märgisega „Tõhus kaugküte“ soovib EJKÜ tunnustada ja motiveerida kaugküttesüsteemides taastuvenergia kasutust, efektiivset soojuse tootmist ja jaotamist ning tõsta esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi. Märgis võimaldab suurendada ka kaugküttetarbijate teadlikkust ja huvi kasutatava soojuse allikate suhtes. Uue koostatava EL taastuvenergia direktiivi kohaselt saab kaugkütte võrguettevõtetel olema ka kohustus tarbijaid teavitada kaugküttesoojuse tootmisel kasutatud energiaallikatest ning süsteemide energiatõhususest. Märgis on hea võimalus kaugküttesüsteemide tõhusust tõendada ning eksponeerida.

Pirso lisas, et märgist “Tõhus kaugküte” annab välja EJKÜ juurde moodustatud ekspertkomisjon kaugkütte võrguettevõtte taotluse alusel. Märgise kasutamise õigus kehtib väljaandmisest viis aastat. Märgise saanud kaugkütteettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas. 

Varasemate aastate andmete alusel teame, et tõhusaid kaugküttesüsteeme on Eestis veel mitmetes asulates. Loodame, et märgise taotlemine jätkub aktiivselt ning kõik tõhusad kaugküttesüsteemid saavad nähtavaks. Usume, et seeläbi aitame kaasa sellele, et tõhusaid kaugküttesüsteeme arendatakse järjest juurde ja edasi ning seeläbi aidatakse kaasa nii energiatõhusale kui ka keskkonnasõbralikule soojuse tootmisele” sõnas Pirso. [EJKÜ]

SW Energia võttis üle poole jagatavatest tunnustustest.

Välja antud märgistest 21 jagati SW Energia halduses olevatele kaugküttekatlamajadele. “Meie jaoks on suur au ja rõõm see tunnustus tehtud töö eest vastu võtta. Oleme antud piirkondadega palju vaeva näinud. Tänu sellele märgisele saame tõsta inimeste teadlikkust kaugküttest. Tõhususe märgis annab teada, et just nende piirkondade kodusoojus on toodetud efektiivselt ja keskkonnale mõeldes ning garanteerib soodsaima hinna, ” ütles SW Energia OÜ tegevjuht Mait Pärg ning lisas, et ettevõte soovib kindlasti antud suunal jätkata ning olla teenäitajaks keskkonnasäästliku mõtteviisi juurutamises nii katlamajanduses kui ettevõtte juhtimises.

Loe EJKÜ originaal artiklit