HC Kehra käsipall ja SW Energia lõid käed

HC Kehra käsipall ja SW Energia lõid käed

HC Kehra käsipall ja SW Energia lõid käed. Meil on hea­meel meeskonda toe­ta­da – loo­da­me, et meid ei võe­ta edas­pi­di kui ai­nult neid, kel­le­le tu­leb iga kuu ar­veid ta­su­da. SW Ener­gia lo­go trü­ki­tak­se män­gi­ja­te püks­te­le, spon­so­ri­te lo­god on Keh­ra kä­si­pal­lu­ri­te võist­lus­vor­mil. Täna on HC Keh­ra ni­mes­pon­sor aga AS Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, pea­le sel­le on klu­bil veel ligi 25 s­pon­so­rit.

Kä­si­pall on Keh­ra li­pu­laev – klu­bi te­ge­mis­te­ga on, koos noor­te ja fän­ni­de­ga, seo­tud üle 500 ini­me­se. Ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on nii en­di­seid kui prae­gu­seid kä­si­pal­lu­reid. Eest­la­sest oma­ni­ke­ga et­te­võt­teid, kes saa­vad aru ko­gu­kon­na väär­tus­test, jääb üha vähemaks ja vä­li­sin­ves­to­rid tu­le­vad Eestisse pi­gem ra­ha tee­ni­ma, neid ko­gu­kon­naelu ei hu­vi­ta.

SW Ener­gia või­tis 2016. aas­ta al­gul OÜ Vel­ko AV kor­ral­da­tud kon­kur­si ning hak­kab tu­le­vast ke­va­dest Keh­ra uues kat­la­ma­jas soo­ja toot­ma. Keh­ras on SW Ener­gia kat­la­ma­ja nr 256, mak­sis li­gi 2,5 mil­jo­nit eu­rot ning on Ees­ti kõi­ge mood­sam kesk­mi­se suu­ru­se­ga kat­la­ma­ja.

Loe ka Sõnumitoojas ilmunud artiklit.