SW Energia 13

Soojatootja SW Energia pälvis “Tõhus Kaugküte” märgised

Maikuu lõpus toimunud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu aastakonverentsil anti üle järjekordsed “Tõhus Kaugküte” märgised, mille pälvisid 6 Eesti võrguettevõtte 28 kaugküttesüsteemiMärgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu kaudu edastatavas soojuses.

EJKÜ on väljatöötanud märgise “Tõhus Kaugküte”, mis tõendab ja tunnustab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia ja koostoodetud soojuse enamust kaugküttesüsteemis.Märgisega teavitatakse tarbijat kaugküttesüsteemi tõhususest ning tõstetakse esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi. “Tõhus Kaugküte” tunnustuse saanud kaugküttevõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele:Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Üle poole tänasest kaugküttesoojusest toodetakse taastuvenergiaallikatest ning ligi pool tõhusal elektri- ja soojuse koostootmisel. Ligi 60% Eesti hoonetest on ühendatud kaugküttega. Kaugküttesüsteemidel on olnud ja saab ka tulevikus olema määrav roll Eesti taastuvenergiaeesmärkide täitmisel. Märgis „Tõhus Kaugküte“ võimaldab suurendada ka kaugküttetarbijate teadlikkust ja huvi kasutatava soojuse allikate suhtes. Uue koostatava EL taastuvenergia direktiivi kohaselt saab kaugkütte võrguettevõtetel olema ka kohustus tarbijaid teavitada kaugküttesoojuse tootmisel kasutatud energiaallikatest ning süsteemide energiatõhususest. Märgis on hea võimalus kaugküttesüsteemide tõhusust tõendada ning eksponeerida.

Märgist “Tõhus Kaugküte” annab välja EJKÜ juurde moodustatud ekspertkomisjon. Märgise kasutamise õigus kehtib väljaandmisest viis aastat. Märgise saanud kaugkütteettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas.

Sel aastal välja antud 28-st märgistest 8 jagati SW Energia halduses olevatele kaugküttekatlamajadele. Saame rõõmuga tõdeda, et tänaseks on meie 49-st kaugküttepiirkonnast 29 tunnustatud „Tõhus Kaugküte“ märgisega.

Täpsema kokkuvõte EJKÜ aastakonverentsist leiab ühingu kodulehelt.