20190212_142037

Aasta algusest kütab Raasikul uus biokütuse katlamaja

Se­ni Mist­ra-Au­te­xist soo­ja saa­nud koo­li, las­teae­da, spor­di­hoo­net, rah­va­ma­ja, ter­vi­se­kes­kust, Coo­pi kaup­lust ja koo­li kõr­val asu­vat kor­ter­ma­ja ha­ka­ti jaanuari lõpus küt­ma osaü­hin­gu SW Ener­gia uuest hak­k­pui­du kat­la­ma­jast. Toasooja toodab innovaatiline  biokütusel töötav hakkpuidukatel, mis tagab tarbijatele stabiilse, soodsa ja keskkonnahoidliku kodusoojuse. Uus katlamaja on madalate hoolduskuludega ja täisautomaatne.

Raa­si­ku­le Coo­pi kaup­lu­se ja ter­vi­se­kes­ku­se ta­gu­se­le maa-ala­le ha­ka­ti uut kat­la­ma­ja ra­ja­ma mul­lu au­gus­ti al­gu­ses. Alus­tati tras­si­dest, neid tu­li kok­ku ra­ja­da 350 meet­rit, kat­la­ma­jast iga tar­bi­ja­ni. Pa­ral­leel­selt läks lah­ti kat­la­ma­ja ehi­tus.

Uus katlamaja on täisautomaatne

Uue kon­tei­ner­kat­la­ma­ja sü­da on Lee­du fir­mas Kal­vis too­de­tud 720 kW hak­ke­pui­du­ka­tel. SW Energia piirkonnajuht Ala­ri Tõ­nis­soo kin­ni­tu­sel sel­le võim­su­sest pii­sab, ar­ves­ta­tud on ka või­ma­lu­se­ga, et tu­le­vi­kus lii­tub kaug­küt­te­võr­gu­ga kat­la­ma­ja kõr­va­le ra­ja­tav Pa­ju põik­tä­na­va aren­dus ning va­ja­du­sel saab lii­ta veel tar­bi­jaid. Ju­huks, kui pui­du­hak­ke­kat­la­ga mi­da­gi juh­tub ning see on va­ja seis­ma jät­ta, on kat­la­ma­jas ka 1me­ga­va­ti­ne õli­ka­tel ning kaks põ­lev­ki­viõ­li­ma­hu­tit. Põ­hi­kat­la kõr­val on 5 ton­ni­ne aku­mu­lat­sioo­ni­paak, mil­le kau­du lä­heb ve­si kaug­küt­te­võr­ku, tah­ma­osa­kes­te püü­dur ning kaks au­to­maa­ti­ka­kil­pi.

Kat­la­ma­ja on täi­sau­to­maat­ne, see tä­hen­dab, et iga­päe­va­selt üh­te­gi töö­ta­jat ko­ha­peal ei ole. „Igapäevaselt ei teki lisakulu kallite inimtöötundide näol ning võimalike ohtude eest hoiatab arvuti meie hooldustehnikuid juba enne probleemi tekkimist,“ ütles SW Energia piirkonnajuht Alari Tõnissoo. Vas­ta­valt va­ja­du­se­le toob au­to­juht kor­ra nä­da­la või paa­ri-kol­me ta­gant koor­ma­täie pui­du­ha­ket ning tei­ne käib tuh­ka ära vii­mas. Roh­kem ini­mes­te sek­ku­mist va­ja ei ole, vas­tu­tav teh­nik käib kor­ra nä­da­las ko­ha­peal kont­rol­li­mas, et kõik töö­taks, na­gu peab. Iga­päe­va­selt lii­gub in­fo kat­la­ma­ja tööst et­te­võt­te ser­ve­ris­se. Kat­la­ma­ja­de tööd ju­hib ar­vu­tip­rog­ramm, mis mõõ­dab vä­lis­tem­pe­ra­tuu­ri, soo­ja­tar­bi­mist, an­nab va­ja­du­sel soo­ja juur­de ja nii eda­si. Ar­vu­tip­rog­ramm suu­dab kat­la­süs­tee­mis ka ise tõr­keid lik­vi­dee­ri­da, kui prog­ram­mil see ei õn­nes­tu, sõi­dab ope­raa­tor ko­ha­le.

Muretu soojamajandus

SW Energia opereerib enam kui 250 lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti, olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks koostööpartneriks. „Tule räägi meile oma ideest! Anname nõu nii võrgupiirkondade arenguküsimustes kui ka kortermajade soojusenergiat puudutavatel teemadel. Võtke meiega julgelt ühendust,“ ütles SW Energia tootmisjuht Allan Aas.