SW Energia OÜ kogub teavet

SW Energia OÜ soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmismahud:
1) Aruküla võrgupiirkond, 1,0 MW; kuni 3 000 MWh;
2) Raasiku võrgupiirkond 0,3 MW;  kuni    800 MWh;
3) Võnnu võrgupiirkond, 0,7 MW;   kuni  1 900 MWh;
4) Haiba võrgupiirkond    0,3 MW;  kuni     750 MWh.

Sooviavalduses informeerida kaugküttevõrkude lähedusse planeeritavate uute soojuse tootmise käitiste rajamisest (uueks rajatavaks käitiseks loetakse ka põhitootmisseadmete asendamist olemasolevas käitises, kasutades olemasoleva käitise tehnilist infrastruktuuri) , millele opereerija soovib sõlmida SW Energia OÜ-ga soojuse müügi lepingut. Sealjuures peavad käitised vastama järgnevatele tingimustele:

 • tegemist on uue rajatava käitisega;
 • käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (eeldatavalt puit, muu juhul esitada täpne kütuseliik);
 • käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
 • käitis on võimeline alustama täisvõimsusel soojuse tootmist hiljemalt 31. detsember 2018 a.

Lisaks tuleb sooviavalduses esitada alljärgnev informatsioon:

 • võrgupiirkond, mille kohta sooviavaldus esitatakse;
 • käitise planeeritud asukoht;
 • kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;
 • käitise soojuslik võimsus;
 • kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus ;
 • käitise omaniku ärinimi ja registrikood.

Kvalifitseerimistingimused:

 • osaleja peab olema registreeritud äriregistris;
 • osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;
 • osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.

Sooviavaldus  ja nõutud lisamaterjalid (dokumendid) peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid tuleb SW Energia OÜ-le esitada digitaalselt allkirjastatuna ümbrikus kas CD-plaadil või paberkandjal aadressil Tehnika 1, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnumaa, 86602 või meiliaadressile info@swenergia.ee  , hiljemalt 20 märts 2016 kell 9.00.

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb SW Energia OÜ lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.