Raasiku katlamaja ehitus 1

Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la veel tä­na­vu uued kat­la­ma­jad

Au­gus­ti al­gu­ses ha­ka­ti Raa­si­ku­le ehi­ta­ma uut kat­la­ma­ja, Aru­kü­las alus­ta­tak­se ehi­tust sa­mu­ti veel sel kuul.

Li­gi kaks aas­tat ta­ga­si müüs Raa­si­ku vald enam­pak­ku­mi­sel OÜ Raa­si­ku Soo­jus, et lei­da Ra­ve­ni ase­mel uus soo­ja­toot­ja. Raa­si­ku Soo­ju­se os­tis 154 000 eu­ro eest SW Ener­gia, kes lu­bas in­ves­tee­ri­da Aru­kü­la ja Raa­si­ku soo­ja­ma­jan­dus­se 700 000 eu­rot. Esial­gu jät­ka­ti soo­ja­toot­mist Aru­kü­las va­rem Ra­ve­ni­le kuu­lu­nud kat­la­ma­jas, Raa­si­kul ope­ree­ri­ti Mist­ra-Au­te­xi kat­la­ma­jas.

„Raa­si­ku uue täi­sau­to­maat­se kat­la­ma­ja loo­da­me käi­vi­ta­da no­vemb­ris, Aru­kü­la oma järg­mi­se aas­ta al­gu­ses,“ üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le Raa­si­ku Soo­ju­se juht, SW Ener­gia ju­ha­tu­se lii­ge Mait Pärg.
Raa­si­ku­le ha­ka­ti kat­la­ma­ja ja soo­jat­ras­se ehi­ta­ma au­gus­ti al­gu­ses. Kat­la­ma­ja tu­leb Kon­su­mi ta­ha hal­ja­sa­la­le. Uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tak­se 720 kW hakk­pui­du­ka­tel ja 1 MW põ­lev­ki­viõ­li küt­tel re­serv­ka­tel. Re­serv­ka­telt ra­ken­da­tak­se vaid vä­ga äär­mus­li­ke kül­ma­de­ga või pui­du­kat­la re­mon­di ajal. Kat­la­ma­ja hak­kab soo­ja and­ma val­la asu­tus­te­le ning Kon­su­mi­le ja õpe­ta­ja­te ma­ja­le. Tu­le­vi­kus plaa­nib kaug­küt­te­võr­gu­ga lii­tu­da ka uu­sa­ren­dus Pa­ju põik­tä­na­val.

Aru­kü­la kat­la­ma­ja ehi­ta­tak­se va­na hoo­ne ase­me­le. Poo­le en­di­sest kat­la­ma­jast müüs oma­nik ära, tei­ne pool ehk ga­raa­žio­sa lam­mu­ta­tak­se ning ase­me­le ehi­ta­tak­se uus hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja. Aru­kü­las hak­kab soo­ja and­ma 1 MW hakk­pui­du­ka­tel ja 2 MW re­serv­ka­tel, mi­da ra­ken­da­tak­se sa­mu­ti vaid erio­lu­kor­da­des.

Mait Pärg mär­kis, et kat­la­ma­jad ei ole pla­nee­ri­tud vä­ga suu­re va­ru­ga, kuid sel­le ta­ha ei saa top­pa­ma jää­da üks­ki ela­mua­ren­dus: „Mi­da laiem on kaug­küt­te­võr­gu tar­bi­mi­ne, se­da roh­kem soo­ja too­da­me ja se­da oda­vam on hind. Igas kat­la­ma­jas on re­serv­võim­sus ning kui on va­ja roh­kem võim­sust, saa­me pan­na li­sa­kat­la.“

SW Ener­gia toot­mis­juht Al­lan Aas sõ­nas – kui kõik lä­heb plaa­ni­pä­ra­selt, soo­vi­tak­se lä­hi­aas­ta­tel re­konst­ruee­ri­da Aru­kü­las ka se­ni re­no­vee­ri­ma­ta tras­sio­sa.

Ta li­sas, et uued kat­la­ma­jad hak­ka­vad peale toa­soo­ja pak­ku­ma ka soo­ja­ vee või­ma­lust: „Kui Aru­kü­las ja Raa­si­kul on pii­sa­valt hu­vi­li­si, ole­me val­mis pak­ku­ma ka su­vel soo­ja vett. See tä­hen­dab, et van­ni­tup­pa saab roh­kem ruu­mi, ku­na enam po­le va­ja elekt­ri­boi­le­rit. Li­saks on kaug­küt­tes too­de­tud soe ve­si võr­rel­des elekt­ri­boi­le­ri­ga poo­le sood­sam ning soe ve­si ei saa siis ku­na­gi ot­sa.“

Kat­la­ma­ju ehi­tab hanked võitnud OÜ Kolm­tex, kel­le­ga SW Ener­gial on pi­kaa­ja­li­ne koos­töö. Raa­si­ku kat­la­ma­ja ja soo­jat­ras­si­de ehi­tus lä­he­vad maks­ma li­gi­kau­du 500 000 eu­rot, Aru­kü­la kat­la­ma­ja ehi­tus li­gi­ 480 000 eu­rot. Kum­mast­ki poo­le eral­das KIK Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tu­sest.

Artikkel ilmus Sõnumitoojas