põlevkivi

Põlevkivi potentsiaali lahtikaevamine: eelised, nõrkused ja väljakutsed

Põlevkivi potentsiaali lahtikaevamine: eelised, nõrkused ja väljakutsed

Orgaanilise materjali rikas settekivim põlevkivi on pälvinud üha enam tähelepanu alternatiivse energiaallikana. Seoses ülemaailmse energianõudluse suurenemisega ja alternatiivsete lahenduste otsimisega on põlevkivi kaevandamine kerkinud paljulubavaks teekonnaks.

Põlevkivi kasutusalad

Põlevkiviõli tootmine

Põlevkivi peamine kasutusala seisneb põlevkiviõli tootmises. Pürolüüs on protsess, mille abil kuumutatakse põlevkivis leiduv kerogeen kõrgel temperatuuril, muutes see vedelaks vormiks ehk põlevkiviõliks. Seda õli saab täiendavalt rafineerida, et toota erinevaid naftapõhiseid tooteid, nagu näiteks bensiini, diiselkütust ja lennukikütust.

Elektritootmine põlevkivist

Lisaks põlevkiviõlile saab põlevkivi põletamist kasutada ka otse elektri tootmiseks. Põlevkivi põletamisel eraldub soojus, mida saab kasutada auru tootmiseks ja elektrit tootvate turbiinide käitamiseks.

Põlevkivi tööstuslik kasutus

Põlevkivi kasutatakse mitmetes tööstuslikes rakendustes, näiteks tsemenditootmises, teedeehituses ja keemiliste protsesside toorainena.

Põlevkivi kasutamise eelised

Energiajulgeolek

Põlevkivivarud on rikkalikud ja laialt levinud üle maailma. Selle ressursi kasutamine võib suurendada energiajulgeolekut, vähendades sõltuvust imporditud naftast. Kuna traditsioonilised naftavarud vähenevad, on põlevkivi atraktiivne alternatiiv ülemaailmse kasvava energianõudluse rahuldamiseks.

Majanduskasv

Põlevkiviressursside arendamine loob ja hoiab töökohti, mis omakorda stimuleerib majanduskasvu põlevkivimaardlate piirkondades. Olulisi põlevkivivarusid omavatel riikidel on võimalus saada põlevkiviõli netoeksportijateks, tugevdades seeläbi oma positsiooni globaalsel energiaturul ning soodustades majanduskasvu.

Tehnoloogilised edusammud

Põlevkivi kasutamise poole püüdlemine on ajendanud tehnoloogilisi edusamme energia ammutamise ja rafineerimise protsessides.

Põlevkivi kasutamise puudused

Põlevkivi keskkonnamõjud

Põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel on oma mõju keskkonnale. Põlevkivi kaevandamine ja kasutatavateks toodeteks muutmise protsess on suhteliselt energiakulukas ja nõuab ulatuslikku maakasutust.

Põlevkivi kaevandamise veemahukus

Põlevkivi kaevandamine nõuab märkimisväärsel hulgal vett, mis võib koormata kohalikke veevarusid ja tekitada muret veepuuduse pärast.

Kasvuhoonegaaside heitkogused

Kuigi põlevkiviõli tootmine tekitab tavapärase õliga võrreldes vähem heitkoguseid, on see siiski fossiilkütus, mis aitab kaasa kasvuhoonegaaside heitkogustele.

Põlevkivi tehnoloogilised väljakutsed

Põlevkivi kaevandamise ja rafineerimise protsessid hõlmavad keerulisi tehnoloogiaid ning pilootprojektidest kommertstootmiseni ulatumine võib olla keeruline ja kulukas.

Põlevkivi kasutamise väljakutsed ja leevendusstrateegiad

Põlevkivi pakutavate võimaluste omaksvõtmisel on oluline teadvustada ja käsitleda selle kasutamisega seotud väljakutseid. Säästev areng ja vastutustundlikud tavad on võtmetähtsusega.

Keskkonnahoid

Põlevkivi kaevandamise keskkonnamõjude leevendamiseks tuleks jõustada ranged eeskirjad ja parimad tavad. See hõlmab põhjalikku keskkonnamõju hindamise läbiviimist enne kaevandamise alustamist, maaparandus- ja taastamismeetmete rakendamist ning veekasutuse ja -heite jälgimist reostuse vältimiseks.

Veemajandus

Põlevkivi kaevandamine on veemahukas. Vee ringlussevõtu ja -puhastusrajatiste rakendamine võib aidata vähendada veetarbimist ja minimeerida selle mõju kohalikele veevarudele. Lisaks võib kasulikuks osutuda mittekonventsionaalsete veeallikate, näiteks puhastatud merevee uurimine.

Energiatõhusus

Kuigi põlevkiviõli tootmine nõuab märkimisväärset energiasisendit, peaksid käimasolevad teadus- ja arendustegevused keskenduma energiatõhususe parandamisele kaevandamis- ja rafineerimisprotsesside ajal. Energiasäästlike tehnoloogiate rakendamine ja protsesside optimeerimine võib aidata vähendada energiatarbimist.

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks võib olla kasulik CCS-tehnoloogiate kaasamine. See hõlmab põlevkiviõli tootmisprotsessi käigus süsinikdioksiidi heitkoguste kogumist ja nende turvalist ladustamist maa all vältides nende sattumist atmosfääri.

Põlevkiviõli SW Energiast 

Põlevkivi kasutamise eelisteks on energiajulgeolek, majanduskasv ja tehnoloogilised edusammud. Oluline on samal ajal tegeleda põlevkiviga seotud puudustega, et minimeerida selle keskkonnamõju. Tehnoloogia areng ja vastutustundlikud kaevandamistavad võivad aidata avada põlevkivi tegeliku potentsiaali, tagades samas säästva energia tuleviku. Majandusarengu ja keskkonnakaitse tasakaalustamine on sel juhul kriitilise tähtsusega. 
Ajal, mil gaasi hind kallineb, on õige lahendus üle minna kohalikule põlevkiviõlile. SW Energia pakub täislahendust alates põlevkiviõli müügist, mahutite ja põletite rendist lõpetades õigeaegse kütuse tarne ja katlamajade 24/7 hoolduseni. Võta meiega ühendust!