Kehrasse kerkib nutikas biokütuse katlamaja

Kehra Väl­ja tä­na­va­ uuest kat­la­ma­jast hak­ka­b toa­soo­ja saa­ma tu­le­val ke­va­del. Ettevõte uuendab katlamajad ka Arukülas ja Raasikul.

Jaa­nua­ris al­gas Keh­ras Väl­ja tä­na­val, au­to­maat­tank­la ja OÜ A. Ur­va au­to­re­mon­di­töö­ko­ja va­he­li­sel alal uue pui­du­hak­ke kat­la­ma­ja ehi­tus. Kat­la­ma­ja ra­jab 2019. aas­ta ke­va­dest järg­mi­sed 12 aas­tat Keh­ras toa­soo­ja pak­kuv osa­ühing SW Ener­gia.

„Uue suu­re kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­sel on ta­va­li­ne, et kõi­ge­pealt pai­gal­da­tak­se kat­lad ning hil­jem ehi­ta­tak­se nei­le ma­ja üm­ber,“ üt­les SW Ener­gia aren­dus­juht Va­dim Nog­tev.

Kat­la­ma­ja peaks val­mi­ma no­vemb­ris ning et­te­võ­te loo­dab sel­le­le ka­su­tus­loa saa­da veel en­ne käe­so­le­va aas­ta lõp­pu. SW Ener­gial on ko­hus­tus ha­ka­ta Keh­ras soo­ja toot­ma tu­le­va aas­ta ap­ril­list.

Ma­ja üm­ber ka­tel­de
Keh­ras­se uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mist ha­ka­ti ka­van­da­ma roh­kem kui kaks aas­tat ta­ga­si, ku­na prae­gu­ne on amor­ti­see­ru­nud ning sel­le võim­su­sest enam ei pii­sa. Kaug­küt­te­sea­dus mää­rab – kui te­kib va­ja­dus uu­te toot­mis­võim­sus­te jä­re­le ja kir­ja­li­kult on soo­vi aval­da­nud mi­tu et­te­võt­jat, kor­ral­dab võr­guet­te­võt­ja kon­kur­si. 2015. aas­tal kor­ral­das­ki prae­gu­ne soo­ja­toot­ja, val­la­le kuu­lu­v OÜ Vel­ko AV, kon­kur­si soo­ju­se ost­mi­seks Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas. Kon­kur­si või­tis OÜ SW Ener­gia, kes pak­kus Vel­ko AVst 50 sen­ti ma­da­la­mat soo­ja­toot­mi­se hin­da. Kon­kur­si võit­ja­na sai SW Ener­gia ko­hus­tu­se ehi­ta­da kol­me aas­ta jook­sul Keh­ras­se uus kat­la­ma­ja ning pak­ku­da 12 aas­tat toa­soo­ja piir­hin­na­ga 39.50 eu­rot/MWh.

Uut hak­ke­küt­tel kat­la­ma­ja ehi­tab OÜ Mär­ja Mon­te, kes on Vadim Nogtevi hinnangul katlamajade ehituskogemuste poolest Eestis tipptegija. Kehra katlamaja ra­ja­mi­ne maks­ab 2,3 mil­jo­nit eu­rot. Poo­le sum­mast eral­das KIK ELi Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus­ra­hast.

„Nii suu­re toot­mis­ma­hu­ga uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­ne on et­te­võt­te jaoks es­ma­kord­ne, enam-vähem sama suur projekt lõppes veebruaris Türil, kus valmisid üheaegselt kaks eraldiseisvat katlamaja,“ lau­sus SW Ener­gia aren­dus­juht.

Kui Keh­ra prae­gu­ses kat­la­ma­jas on 5 MW hak­ke­pui­du­ka­tel, siis uu­de kat­la­maj­ja pai­gal­da­tak­se kaks ka­telt, mil­le ko­gu­võim­sus on 5MW, veel 1me­ga­va­ti­ne suit­su­gaa­si­de pe­sur, mis suu­nab suit­su­gaa­si jää­ke­ner­gia ta­ga­si küt­te­võr­ku: „Pea­le sel­le pai­gal­da­me re­ser­vi 6MW võim­su­se­ga põ­lev­ki­viõ­li­kat­la, mis ka­tab va­ja­du­sel ko­gu pui­dukatlast tu­le­­va ener­gia.“

Va­dim Nog­tev sel­gi­tas, et re­serv­ka­telt ta­va­li­se Ees­ti tal­ve kor­ral töö­le pa­ne­ma ei pea, vaid siis, kui on vä­ga krõ­be pa­ka­ne või ju­hul, kui pui­du­hak­ke ka­tel­de­ga peaks juh­tu­ma ava­rii. Re­serv­ka­tel võe­tak­se ka­su­tu­se­le ka juhul, kui Keh­ras­se tu­leb uu­si tar­bi­jaid ning piir­kon­na iga­päe­va­ne soo­ja­va­ja­dus üle­tab 5MW.

Ku­na üks ka­tel on vä­ga suur, um­bes 4 meet­rit kõr­ge, tuuak­se see märt­sis ko­ha­le osa­de­na ning tõs­te­tak­se kraa­na­ga pai­ka. Al­les see­jä­rel ehi­ta­tak­se ka­tel­de üm­ber sand­wich-ple­kist ma­ja.

„Nii on olu­li­selt liht­sam. Tü­ril meil lõp­pes ana­loog­ne pro­jekt, seal tu­li kat­la­ma­jal võt­ta ka­tus ma­ha, et kat­lad saaks sis­se tõs­ta,“ lau­sus aren­dus­juht.
Ta kin­ni­tas, et uus kat­la­ma­ja hak­kab ole­ma pu­has na­gu kon­to­ri­hoo­ne, min­git kä­ra ja mü­ra ei te­ki­ta. Ka hak­ke­la­du hak­kab ole­ma kin­ni­ses ruu­mis, kat­la­ma­ja­ga sa­mas hoo­nes. Va­dim Nog­tev rää­kis, et ha­ke viiak­se ko­ha­le spet­siaal­se­te au­to­de­ga, la­dus­ta­tak­se ga­raa­žius­te kaudu. See on ka ai­nus me­hi­ta­tud töö, kõik üle­jää­nu on täi­sau­to­maat­ne: „Hak­ke­lao põh­jas on hoo­vad, mis tõm­ba­vad hak­ke ti­gu­de pea­le, need oma­kor­da ju­hi­vad hak­ke kat­las­se. Au­to­maa­ti­ka jäl­gib, et kü­tust tu­leks ala­ti pea­le pii­sa­vas ko­gu­ses – kui tar­bi­mi­ne suu­re­neb, suu­re­neb ka kat­las­se mi­nev kü­tu­se ko­gus.“

Iga­päe­va­selt ei hak­ka Keh­ra kat­la­ma­jas ole­ma üht­egi töö­ta­jat, kuid öö­päe­va­ring­selt on val­ves hool­dus­teh­nik, kes tu­leb va­ja­du­sel ko­ha­le, kui on va­ja mi­da­gi kä­sit­si kor­da te­ha või sea­dis­ta­da.

Toa­soe uuest kat­la­ma­jast aas­ta pä­rast
Uus kat­la­ma­ja peab hak­ka­ma soo­ja toot­ma järg­mi­se aas­ta ap­ril­list, kuid SW Ener­gia loo­dab, et se­da saab ha­ka­ta te­ge­ma va­rem. Soo­ja piir­hind on küll 39.50 eu­rot/MWh, kuid sel­le­le li­san­dub võr­gu­ta­su. Võr­guet­te­võt­teks ehk Keh­ra soo­jat­ras­si­de oma­ni­kuks jääb en­di­selt Vel­ko AV. Kui prae­gu mak­sab toa­soe Keh­ras 47 eu­rot/MWh, siis Vel­ko AV ener­gee­ti­ka­ju­hi Ind­rek Laa­ne­vee­ri hin­nan­gul see tu­le­val aas­tal kind­las­ti tõu­seb. Kui pal­ju, ei osa­nud ta veel prog­noo­si­da, sest võr­gu­ta­su hin­na ku­jun­da­mi­ne veel käib, pä­rast se­da tu­leb ka võr­gu­ta­su koos­kõ­las­ta­da kon­ku­rent­sia­me­ti­ga.

Va­dim Nog­tev mär­kis, et soo­ja hin­da mõ­ju­ta­vad nii too­rai­ne­hind kui toot­mis­ku­lud – kui hak­ke­pui­du hind tu­rul lan­geb või odav­ne­vad toot­mis­ku­lud, võib soo­ja­hind lan­ge­da keh­tes­ta­tud piir­hin­nast ma­da­la­ma­le: „Hak­ke­kü­tus on kõi­ge tur­va­li­sem va­lik, se­da on Ees­tis pii­sa­valt, hind on olu­li­selt sta­biil­sem, võr­rel­des teis­te kü­tu­se­lii­ki­de­ga. Meil on ­ma­si­nad, mil­le­ga tee­me os­te­tud too­rai­nest katlamajadesse hak­ke.“

Raa­si­ku val­las ehi­tus­han­ked
SW Ener­gia on Raa­si­ku val­las soo­ja­toot­ja ala­tes 2016. aas­tast. Et­te­võt­te hal­la­ta on ko­gu Raa­si­ku val­la kaug­küt­te­võrk, plaa­nis on ehi­ta­da Raa­si­ku­le Coo­pi poe ta­ha uus kat­la­ma­ja, re­no­vee­ri­da soo­ja­to­rus­tik ning Aru­kü­la kat­la­ma­ja. SW Ener­giast öel­di Sõ­nu­mi­too­ja­le, et prae­gu on käi­mas ehi­tus­han­ked.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus toe­tas möö­du­nud aas­tal Raa­si­ku­le uue kat­la­ma­ja ehi­tust 125 000 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 250 000 eu­rot. Plaa­nis on ehi­ta­da soo­ja­tar­bi­ja­te­le lä­he­ma­le uus hakke­pui­dul töö­tav kat­la­ma­ja koos hak­ke­hoid­la­ga, et soo­ju­se­ga va­rus­ta­mi­ne ei sõl­tuks enam ASi Mist­ra-Au­tex kat­la­ma­ja te­ge­vu­sest. Se­ni ka­su­ta­tud põ­lev­ki­viõ­li asen­da­tak­se bio­kü­tu­se­ga, mis vä­hen­dab mõ­ju kesk­kon­na­le. Raa­si­ku ale­vi­kus on prae­gu soo­ja­ka­du üle 50 prot­sen­di.

Raa­si­ku soo­ja­to­rus­ti­ku re­no­vee­ri­mi­seks sai SW Ener­gia KI­Kilt 67 000 eu­rot, ku­lu on kok­ku 134 000 eu­rot. Re­no­vee­ri­mi­se käi­gus asen­da­tak­se va­na suu­re soo­jus­kao­ga ja hal­vas teh­ni­li­ses sei­su­kor­ras to­rus­tik ee­li­so­lee­ri­tud to­rus­ti­ku­ga. Pa­ra­neb kaug­küt­te­süs­tee­mi va­rus­tus­kind­lus, soo­jus­ka­du­de vä­he­ne­mi­ne või­mal­dab alan­da­da müü­da­va soo­ju­se­ner­gia hin­da.

Aru­kü­la kat­la­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks eral­das KIK 197 500 eu­rot, pro­jekt lä­heb maks­ma 395 000 eu­rot. Amor­ti­see­ru­nud õli­kat­lad asen­da­tak­se hakke­pui­dul töö­ta­va kat­la­ga, ehi­ta­tak­se hak­ke­hoid­la ja va­rus­tus­kind­lu­se ta­ga­mi­seks pai­gal­da­tak­se re­serv­kat­laks õli­ka­tel. Kat­la­ma­ja koos hak­ke­lao­ga töö­ta­vad au­to­maat­re­žii­mil ja on kaug­jäl­gi­ta­vad.

Mõlemad katlamajad peavad olema valmis aastaks 2020.

Artikkel: Sõnumitooja